Business Opportunity


TERMS OF PARTICIPATION / SYARAT-SYARAT PENYERTAAN


The completed form must be returned before 5/3/2018 via email, nurul.atiqah35@yahoo.com or via WhatsApp, Nurul Atiqah (0197925980). / Borang yang lengkap perlu dipulangkan sebelum 5/3/2018 melalui email, nurul.atiqah35@yahoo.com atau melalui WhatsApp, Nurul Atiqah (0197925980).


Incomplete forms will not be accepted or processed. / Borang tidak lengkap tidak akan diterima atau diproses.


Merchants are not allowed to sell other products other than dry goods. / Peniaga tidak dibenarkan untuk menjual produk lain selain daripada barang kering.


Merchants may only sell the declared goods in the application form only. / Peniaga hanya boleh menjual barang-barang yang diisytiharkan dalam borang permohonan sahaja.


The business hours are 6:30 am to 1:00pm. / Waktu perniagaan adalah 6:30am hingga 1:00pm.


Site rental fee:  1). 10 X 10 'tent 2). RM70 (Includes Cleanliness RM20). / Bayaran sewa tapak: 1). Khemah 10 X 10 ' 2). RM70 (Termasuk Kebersihan RM20).


Merchants are not allowed to use plastic bags during business. / Peniaga tidak dibenarkan menggunakan beg plastik semasa perniagaan.


Make full payment through Mybank account "MUADZAM SHAH RUN FOR NATURE" - 156123885174. / Membuat pembayaran penuh melalui akaun Mybank "MUADZAM SHAH RUN FOR NATURE" - 156123885174.


Please send proof of payment (receipt) along with the name and identity card to (019-7925980) Nurul Atiqah. / Sila hantar bukti pembayaran (resit) bersama dengan nama dan kad pengenalan kepada (019-7925980) Nurul Atiqah.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .